(RNS) Orthodox Rally to Rebuild Ground Zero Church

With cries of “Rebuild now! Rebuild Now!” parishioners and supporters of a Greek Orthodox church that was destroyed in the 9/11 attacks rallied at Ground Zero on Sunday (June 26) in hopes of resuming negotiations to rebuild the church.

St. Nicholas Greek Orthodox Church and the Port Authority of New York and New Jersey have been at odds for several years over the cost and exact location of the rebuilt church.

“Shame on the Port Authority to take this long to rebuild our church,” Nicholas A. Karacostas, supreme president of the American Hellenic Educational Progressive Association, a national Greek-American group, at a rally that drew about 100 people to the site of the former World Trade Center.

Read it all.

print

Posted in * Christian Life / Church Life, * Culture-Watch, * Economics, Politics, * Religion News & Commentary, City Government, History, Orthodox Church, Other Churches, Parish Ministry, Politics in General, Religion & Culture

2 comments on “(RNS) Orthodox Rally to Rebuild Ground Zero Church

  1. Cennydd13 says:

    I just have this to say to any bureaucrat who works at the Port Authority and who reads this: [b] For God’s sake, let them rebuild on their original site![/b]

  2. deaconjohn25 says:

    REBUILD NOW!!!! REBUILD NOW!!!